Blog

RSS

Yargıtay: Radyoloji Tekniker / Teknisyenlerinin Haftalık Çalışma Süresi 27.5 Saattir.

T.C
YARGITAY
9.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO     : 2010/19442
KARAR NO: 2010/41185

DAVA  :Davacı, fazla çalışma ve şua izni ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına alınmıştır.

Hüküm davacı ile davalılardan … Rektörlüğü ve …. Ticaret A.Ş Avukatlarınca duruşma talep edilmiş ise de; HUMK. nun 435. maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla Tetkik Hakimi Ü. Acar tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY  KARARI

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazların yerinde değildir.

2-Davacı vekili; müvekkilimin 01.02.1997 tarihinden itibaren asıl işveren davalı Üniversite’nin hastanesinde tomografi ve MRG bölümlerinde radyoloji teknisyeni olarak çalıştığını ,davalı …… A.Ş ’nin davalı  Üniversitenin ilgili bölümlerini kuran ve işleten ana alt işveren olduğunu, diğer davalı şirketlerin de sırasıyla davacının asıl işveren ve ana alt işveren adına istihdam eden alt işveren şirketler olduklarını, davacının radyasyona maruz kalan hastane katında çalıştığı ilgili mevzuat gereği günde 5 saatten fazla çalıştırılamayacağını ve kendisine her yıllık iznine ek olarak 4 hafta şua izni verilmesi gerektiğini, oysa günde 8 saat ve daha fazla çalıştırıldığını, gece çalışması yaptırıldığını, şua izinlerinin kullandırılmadığını, davalılara ihtarname gönderdikleri halde ödeme yapmayarak temerrüde düştüklerini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla;fazla çalışma ücreti ve şua izni ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Üniversite vekili; üniversitenin radyoloji bölümünün ihtiyacı olan tıbbi cihazların finansal kiralama sözleşmesiyle …… A.Ş ile …… Finansal Kiralama A.Ş tarafından oluşturulan ortak girişim tarafından sağlandığını, sözleşmedeki şartname uyarınca cihazların çalışması için 20-25 radyoloji teknisyeninin çalıştırılması,yasal haklarının ödenmesinin taahhüt edildiğini, davacının da davalılardan …….. ile Finansal kiralama A.Ş tarafından istihdam edildiğini, müvekkilinin asıl işveren veya alt İşveren konumunda bulunmadığını, davanın husumetten reddinin gerektiğini,davacıyı istihdam eden firma tarafından ücretlerinin ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı ………. A.Ş (yeni ticaret ünvanı  ………  Ticaret A.Ş) Vekili; davalı şirketin salt üniversiteye ait bulunan görüntüleme merkezindeki cihazları finansal kiralama yoluyla üniversiteye kiraladığını; merkezi kuran ve işleten durumunda bulunmadığından pasif dava ehliyetine sahip olmadığını davacının dayandığı tüzüğün geçerli olmadığını ve yaptığı işinde tüzük kapsamında bulunmadığını davacıların her ay çalışma ücretlerini ve tahakkuk etmiş ise fazla çalışma ücretlerini ihtirazı kayıt ileri sürmeden kabul ettiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı … Ltd. Şti. ve …Danışmanlık A.Ş vekilleri haksız açılan davanın reddini istemişlerdir.

Yerel mahkemece … Ltd. Şti. ve …Danışmanlık A.Ş hakkında açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, Davalı …. Rektörlüğü ve …. A.Ş (yeni ticaret ünvanı ……..Ticaret A.Ş) hakkındaki davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece itibar edilen bilirkişi raporunda fazla çalışma ücreti alacağı hesaplanırken; haftalık çalışma süresi 30 saat kabul edilmiş, 30 saatin üzerinde kalan 12 saatlik süre fazla çalışma süresi kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Ancak; 1939 tarihli ‘’Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi  Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin’’ 21. maddesinde bu durumdaki  kişiler için haftalık 27,5 saat çalışma öngörülmüştür. Bu nedenle haftalık çalışma süresinin 27,5 saat yerinde 30 saat olarak değerlendirilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Kabule göre de; dava açılmadan önce davacının davalılara ihtarname gönderdiği anlaşılmaktadır. İhtarnamenin davalılara tebliğ tarihlerine göre temerrüt tarihlerinin hatalı belirlenip buna göre hüküm kurulması da doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :  Temyiz olunan karın yukarıda yazılı sebeplerdenBOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesi, 28/12/2010 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*