Blog

RSS

Yargıtay: Haklı nedenle sözleşmesini feshetmeyen işçi kıdem tazminatı alamaz.

T.C. YARGITAY

 9.Hukuk Dairesi

Esas:  2008/45007

Karar: 2010/38193

 

Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil ücretleri alacaklarının ödetilmesine karşı davacı ise ihbar tazminatının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış, karşı davayı reddetmiştir.

Karar

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini bildirerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma, ulusal bayram – genel tatil ve hafta tatili ücreti alacakları talebinde bulunmuştur.

Davalı, iş sözleşmesinin davacı tarafından haksız olarak feshedildiğini bildirerek davanın reddini savunmuş ve ayrıca karşı davayla davacı tarafından ihbar önellerine uyulmaması nedeniyle ihbar tazminatı talebinde bulunmuştur.

 Mahkemece istekler davacının işten ayrılma yazısında ve makbuz niteliğindeki ibranamede belirttiği şekliyle ve toplanan delillere göre kendisine isnat edilen fiil nedeniyle iş akdini kendisinin haklı olarak feshettiği, bu durumda kıdem tazminatına hak kazanacağı ancak ihbar tazminatına hak kazanamayacağı kanaatine varılarak kısmen hüküm altına alınmış, karşı davanın reddine karar verilmiştir.

 Hüküm davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

 2- Somut olayda; davalı işyerinde gerçekleşen usulsüzlüklerle ilgili olarak sorumlu işçiler hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan soruşturma yapılmış ve dava açılmıştır. Bu şahıslar arasında soruşturma ve kovuşturma aşamasında davacı işçi bulunmadığı gibi davacının bu olaydan ötürü davalı işveren tarafından suçlanması da söz konusu olmamıştır. Davacının işten ayrılma yazısında ve makbuz niteliğindeki ibranamede belirtildiği şekliyle ve dosyadaki bilgi ve belgelerle tüm delillerin değerlendirilmesi sonucu davacının işyerinden kendisine iftira edildiği düşüncesi ile iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmaktadır. Ancak davalı işveren tarafından davacının suçlanması veya işyerinde kendisine iftira edilmesi söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla iş sözleşmesinin davacı tarafından haklı olmayan sebeple feshedilmiş olması nedeniyle davacı işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca davacı tarafından iş sözleşmesi ihbar önellerine uyulmadan feshedildiğinden davalı işveren tarafından karşı davayla talep edilen ihbar tazminatının da kabulü gerekmektedir. Bu nedenle davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi, karşı davayla davalı tarafından talep edilen ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.12.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*