Blog

RSS

Ücretsiz doğum izni kullanımına dair Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/36349 Esas ve 2009/20734 Karar 13.07.2009 tarihli kararında doğum yapan kadın işçinin talebi halinde 6 aya kadar ücretsiz doğum iznini kullandırmamanın hüküm ve sonuçları hakkında aşağıdaki şekilde karar verilmiştir:

“4857 sayılı İş Kanunu 74 maddesinin 5.fıkrasında “isteği halinde kadın işçiye on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir..” hükmü mevcuttur.

Maddenin içeriğine ve düzenleniş biçimine bakıldığında “izin verilir” şeklindeemredici mahiyette olduğu, işçinin talep etmesi halinde yasal ücretli doğumizinlerinin kullanılmasından sonra işverence 6 aya karar ücretsiz izin verilmesinin zorunlu olduğu sonucu çıkmaktadır.

İznin verilmesi işverenin takdirine bırakılmamıştır.Kadın işçi yasal doğumizinlerini kullandıktan sonra talepte bulunmak şartıyla 6 aya kadar ücretsiz izinkullanabilecektir.

İş Kanunu ‘nun amacı işverenle çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir..4857 sayılı İş Kanunu’nun 104.maddesinde 74.madde hükmüne aykırı olarak doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğumyapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen işveren veya vekiline para cezası verileceği hükmü de mevcuttur.

Bütün bu açıklamalar karşısında davacının iş sözleşmesini 74. madde hükümlerini işverenin uygulamaması üzerine haklı nedenlerle feshettiği anlaşılmakta olup kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken yazılı nedenlerle reddedilmesi hatalıdır.”

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*