Blog

RSS

İş Kanunu Uyarınca Savunma Alma Usulü

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/2211 Esas, 2014/9720 Karar ve 30.04.2014 tarihli kararında iş kanunu uyarınca savunma alma usulüne ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurmuştur.

“İşverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleşmesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçiye ihtar verilirken ise bu şekilde bir yükümlülük yüklememektedir. Dolayısıyla işçiye davranışı nedeniyle ihtar verilirken, savunmasının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz.

İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur.”

Kararın tam metni ve kaynak. Sinerji Hukuk Otomasyon Sistemleri

4 - Kişi bu yazıyı beğendi!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*