Blog

RSS

Çalışma İzni Almadan Çalışan Yabancı İş Kanununa Tabi midir?

Bilindiği üzere, yabancı uyruklu çalışanlar eğer muaf değillerse, çalışma izni alarak çalışmaları mümkündür. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2004/24583 Esas, 2005/20176 Karar ve 07.06.2005 tarihli kararında “Davacı işçi için çalışma izni alınmamış olması veya bu iznin süresiz olarak alınması hallerinde ise, iş sözleşmesinin belirsiz süreli hale dönüştüğünün kabulü gerekir” sonucuna varmakla; çalışma izni olmasa bile kişinin iş kanununa tabi olduğunu kabul etmekteydi.

Ancak yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/6666 Esas, 2012/25526 Karar ve 02.07.2012 tarihli kararında çalışma izni olmayan yabancının iş kanununa tabi olmadığı ve bu nedenle genel hükümlerin uygulanması sonucuna varmıştır. Kararda bu husus şu şekilde ifade edilmektedir.

“5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesine göre, iş mahkemelerinin görevi “İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi”dir. İşçi sıfatını taşımayan kişinin talepleriyle ilgili davanın, iş mahkemesi yerine genel görevli mahkemelerde görülmesi gerekir.

Somut olayda, davacının yabancı uyruklu olduğu anlaşıldığından, çalışmasının izne dayalı olup olmadığı hususu araştırılıp açıklığa kavuşturulduktan sonra, izin almadan çalıştığının tespiti halinde, taraflar arasındaki sözleşmenin niteliği itibariyle uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözülmesinin gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.”

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz .http://www.kamu-is.org.tr/pdf/yargitaykarsemineri2012.pdf

 

 

 

 

 

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*