Blog

RSS

İK’nın “Selfie”sini Çekme Zamanı Gelmedi Mi?

Beş seneden bu yana bir firmada çalıştığınızı düşünün. Başarılı bir çalışansınız. Ve her şey yolunda gidiyor. Bir gün bölüm yöneticiniz değişir. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi gitmemeye başlar. Neyse

Devamını Oku

Amirine karşı “Bana karışamazsın artistlik yapma” şeklindeki sözlerin feshe etkisi

İşyerinde çalışan tarafından çalışma arkadaşlarına karşı kullanılan söz ve beyanlar fesih konusu olabilmektedir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi aşağıda ilgili bölümü verilen kararında, işçinin diğer bir çalışma arkadaşına oyalaması nedeniyle  amirinin

Devamını Oku

Feshin Vicdani Boyutu

İş ilişkisini evliliğe benzetmişimdir… Mülakat flört, nikah işe giriş, fesih de boşanma… Başlangıçta herşey güzeldir.. Mutlusunuzdur, umutlarınız vardır.. Ama bir müddet sonra iş ilişkisini ya siz sonlandırırsınız veya işveren.. İki

Devamını Oku

Bir Dostun Ardından- Av. Faruk Baştürk

    Yakın zamanda yaşadığım ve hepimizi sarsan bir konudan bahsetmek istiyorum bugün. Hırslarımız, ihtiraslarımız, sonsuz kazanma arzusu, makam, mevki, ünvan vs vs Aslında yukarıda saydıklarım hepsi bir “0”… Bu

Devamını Oku

Çalışma Arkadaşlarına Sık Sık Argo Sözler Söylemek Fesih Sebebi Midir?

Karara konu olayda çalışma arkadaşlarına karşı sık sık argo kelimeler konuşan bir çalışanın iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiştir. Bunun üzerine kişi işe iade davası açmıştır. Açılan davada ilk derece mahkemesi

Devamını Oku

Kullanılmayan Yıllık İzinler Yanar mı?

Kullanılmayan izinlerin yanıp yanmayacağı hususu biz hukukçulara en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Konuyu iki ayrı çalışma statüsü anlamında cevaplarsak, bu konudaki kafa karışıklıklarını gidermiş oluruz. 1- Devlet Memurları (657

Devamını Oku

İş Kanunu Uyarınca Savunma Alma Usulü

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/2211 Esas, 2014/9720 Karar ve 30.04.2014 tarihli kararında iş kanunu uyarınca savunma alma usulüne ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurmuştur. “İşverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleşmesinin

Devamını Oku

Ücretsiz doğum izni kullanımına dair Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/36349 Esas ve 2009/20734 Karar 13.07.2009 tarihli kararında doğum yapan kadın işçinin talebi halinde 6 aya kadar ücretsiz doğum iznini kullandırmamanın hüküm ve sonuçları hakkında aşağıdaki

Devamını Oku

İkale (Bozma Sözleşmesi) Şartlarına İlişkin Yargıtay Kararı

İkalenin (karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin sona erdirilmesi) geçerlilik şartlarına ilişkin olarak Yargıtay 22 HD 2013/37017 Esas, 2014/196 Karar ve 14.01.2014 tarihli kararında aşağıdaki şekilde hüküm kurmuştur. Kararın ilgili bölümü şu

Devamını Oku

Ehliyete El Konulduğu Bilgisinin Gizlenmesi Fesih Sebebi Midir?

Aşağıda ilgili bölümü verilen Yargıtay Kararında, alkollü olarak şirket aracını kullanan ve yapılan trafik denetiminde bu nedenle ehliyetine el konulan çalışanın, ehliyetine el konulduğu bilgisini işverenden gizlemesi üzerine yapılan fesih, haklı nedenle

Devamını Oku

Yargıtay: Araç hasarının sigorta şirketince karşılanması, davacının kusurlu davranışını ortadan kaldırmaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 02.06.2008 tarihli kararında; işverenin tahsis ettiği araçla %100 kusurlu olarak kaza yapan işçinin fiilinin, araçtaki zararın sigorta şirketi tarafından karşılanmış olmasına rağmen, işyerinde olumsuzluklara yol açtığı

Devamını Oku

İhtardan önce savunma alınmış olması fesih için yeterli olmayabilir.

İş Yasası uyarınca yetersizlik ve davranıştan kaynaklı fesihlerden önce işçiden savunma alınma zorunluluğu vardır. Sadece ihtara dayalı savunmanın alınıp, sonrasında söz konusu olumsuz davranışların devam ettiği öne sürülerek savunma alınmaması

Devamını Oku

Yargıtay: Özel Hayat ile İlgili Olsa da İşyeri Düzenini Bozan Davranışlar Geçerli Fesih Nedenidir.

Özel hayata dair de olsa, işyeri düzeninin bozulmasına neden olan davranışlar geçerli nedenle feshe konu yapılabilecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin aşağıda ilgili bölümü verilen 21.04.2008 tarihli kararında konuya ilişkin şu

Devamını Oku

İşçinin İşvereni Eleştirme Hakkı ve Sınırları

İş Kanununda, işyeri, işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, işyerinin en temel

Devamını Oku

Yargıtay: İşveren işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlıdır.

İş Kanunu uyarınca işveren tarafından yapılan fesihte, fesih sebebi açık ve kesin olarak belirtilmelidir. Dolayısıyla fesih sebebi işvereni bağlayıcıdır. Bu nedenle fesih bildirimi yapılırken sebepler son derece dikkatli bir şekilde

Devamını Oku

Çalışma İzni Almadan Çalışan Yabancı İş Kanununa Tabi midir?

Bilindiği üzere, yabancı uyruklu çalışanlar eğer muaf değillerse, çalışma izni alarak çalışmaları mümkündür. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2004/24583 Esas, 2005/20176 Karar ve 07.06.2005 tarihli kararında “Davacı işçi için çalışma izni

Devamını Oku

İşe iade davalarında kıdem şartı belirlenirken önceki dönemin dikkate alınıp alınmayacağı

İşe iade davalarında 6 aylık kıdem koşulu belirlenirken, işçinin o işyerinde daha önceden çalıştığı sürlerin birleştirilip birleştirilmeyeceği hususu Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 20.10.2011 tarihli kararında aşağıdaki şekilde tartışılmış ve hüküm

Devamını Oku

İstifa dilekçesine işveren tarafından “uygundur” şerhi verilmesi ve ihbar tazminatı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/1777 Esas, 2014/204 Karar ve 14.01.2014 tarihli kararında, istifa dilekçesi veren işçinin dilekçesine işveren tarafından “uygundur” şerhi düşülmesi halinde işçinin ihbar öneli kullanmak zorunda olmadığına (ihbar

Devamını Oku

15 sene 3600 prim nedeniyle fesihte usule ilişkin Yargıtay Kararı

Bilindiği üzere 08.09.1999 öncesinde sigortalı olup 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 prim gün şartını tamamlamaları halinde en son görev yaptıkları işyerinde de bir tam yıl çalışmaları koşuluyla

Devamını Oku

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi: Beş tanık ismi bildirilmesine rağmen, iki tanığın dinlenmesi savunma hakkını kısıtlar

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/55, 2014/10567, 13.05.2014 tarihli işçilik alacağına ilişkin bir davaya ilişkin  kararında, davalı tarafından sunulan tanık listesinde beş tanık ismi bildirilmesine rağmen, mahkemenin dinlenecek tanık sayısını iki

Devamını Oku

Yargıtay Kararı: Özel istihdam bürosu bordrosunda fakat başka bir şirket işyerinde çalışan işçinin işe iade davasındaki sorumluluklar

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/37248 Esas, 2014/247 Karar ve 16.01.2014 tarihli kararında; özel istihdam bürosunun bordrosunda gösterilip başka bir şirkette çalışan işçinin işe iade davasında gerçek işverenin işçinin fiilen çalıştığı

Devamını Oku

Yargıtay: İhbar öneli ve yıllık izin iç içe girdiğinde usulüne uygun ihbar önelinden bahsedilemez.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/28965 Esas ve 2010/15749 Karar ve 02.06.2010 tarihli kararında işverenin ihbar önelli  feshinde  işçiye yıllık ücretli izin kullandırılmış olması halinde usulüne uygun ihbar öneli verildiğinden söz edilemeyeceği,

Devamını Oku

Yargıtay: Yıllık izin hakkının işverence kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/20744 Esas ve 2011/46449 Karar ve 29.11.2011 tarihli kararında yıllık izin hakkının işçiye kullandırılmaması halinde bunun işçi açısından haklı nedenle bir fesih sebebi oluşturabileceği belirtilmektedir. Kararda

Devamını Oku

Yargıtay: “Bizi mahkemeye veriyorsun ne yüzle çalışıyorsun” sözü haksız işveren feshi niteliğindedir.

Yargıtay tarafından işverence sarfedilen “çık git”, “belge imzalamazsanız işe gelmeyin” “İster çalış, ister çalışma” “Çalışacaksan çalış, çalışmayacaksan defol git” şeklinde ifadelerin işveren feshine neden olabileceği ifade edilmektedir. Yargıtay 9. Hukuk

Devamını Oku