Yazar Arşivi: Alper YILMAZ

Ehliyete El Konulduğu Bilgisinin Gizlenmesi Fesih Sebebi Midir?

Aşağıda ilgili bölümü verilen Yargıtay Kararında, alkollü olarak şirket aracını kullanan ve yapılan trafik denetiminde bu nedenle ehliyetine el konulan çalışanın, ehliyetine el konulduğu bilgisini işverenden gizlemesi üzerine yapılan fesih, haklı nedenle

Devamını Oku

Yargıtay: Araç hasarının sigorta şirketince karşılanması, davacının kusurlu davranışını ortadan kaldırmaz

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 02.06.2008 tarihli kararında; işverenin tahsis ettiği araçla %100 kusurlu olarak kaza yapan işçinin fiilinin, araçtaki zararın sigorta şirketi tarafından karşılanmış olmasına rağmen, işyerinde olumsuzluklara yol açtığı

Devamını Oku

İhtardan önce savunma alınmış olması fesih için yeterli olmayabilir.

İş Yasası uyarınca yetersizlik ve davranıştan kaynaklı fesihlerden önce işçiden savunma alınma zorunluluğu vardır. Sadece ihtara dayalı savunmanın alınıp, sonrasında söz konusu olumsuz davranışların devam ettiği öne sürülerek savunma alınmaması

Devamını Oku

Yargıtay: Özel Hayat ile İlgili Olsa da İşyeri Düzenini Bozan Davranışlar Geçerli Fesih Nedenidir.

Özel hayata dair de olsa, işyeri düzeninin bozulmasına neden olan davranışlar geçerli nedenle feshe konu yapılabilecektir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin aşağıda ilgili bölümü verilen 21.04.2008 tarihli kararında konuya ilişkin şu

Devamını Oku

İşçinin İşvereni Eleştirme Hakkı ve Sınırları

İş Kanununda, işyeri, işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, işyerinin en temel

Devamını Oku

Yargıtay: İşveren işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlıdır.

İş Kanunu uyarınca işveren tarafından yapılan fesihte, fesih sebebi açık ve kesin olarak belirtilmelidir. Dolayısıyla fesih sebebi işvereni bağlayıcıdır. Bu nedenle fesih bildirimi yapılırken sebepler son derece dikkatli bir şekilde

Devamını Oku

Çalışma İzni Almadan Çalışan Yabancı İş Kanununa Tabi midir?

Bilindiği üzere, yabancı uyruklu çalışanlar eğer muaf değillerse, çalışma izni alarak çalışmaları mümkündür. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2004/24583 Esas, 2005/20176 Karar ve 07.06.2005 tarihli kararında “Davacı işçi için çalışma izni

Devamını Oku

İşe iade davalarında kıdem şartı belirlenirken önceki dönemin dikkate alınıp alınmayacağı

İşe iade davalarında 6 aylık kıdem koşulu belirlenirken, işçinin o işyerinde daha önceden çalıştığı sürlerin birleştirilip birleştirilmeyeceği hususu Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 20.10.2011 tarihli kararında aşağıdaki şekilde tartışılmış ve hüküm

Devamını Oku

İstifa dilekçesine işveren tarafından “uygundur” şerhi verilmesi ve ihbar tazminatı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/1777 Esas, 2014/204 Karar ve 14.01.2014 tarihli kararında, istifa dilekçesi veren işçinin dilekçesine işveren tarafından “uygundur” şerhi düşülmesi halinde işçinin ihbar öneli kullanmak zorunda olmadığına (ihbar

Devamını Oku

15 sene 3600 prim nedeniyle fesihte usule ilişkin Yargıtay Kararı

Bilindiği üzere 08.09.1999 öncesinde sigortalı olup 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 prim gün şartını tamamlamaları halinde en son görev yaptıkları işyerinde de bir tam yıl çalışmaları koşuluyla

Devamını Oku

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi: Beş tanık ismi bildirilmesine rağmen, iki tanığın dinlenmesi savunma hakkını kısıtlar

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/55, 2014/10567, 13.05.2014 tarihli işçilik alacağına ilişkin bir davaya ilişkin  kararında, davalı tarafından sunulan tanık listesinde beş tanık ismi bildirilmesine rağmen, mahkemenin dinlenecek tanık sayısını iki

Devamını Oku

Yargıtay Kararı: Özel istihdam bürosu bordrosunda fakat başka bir şirket işyerinde çalışan işçinin işe iade davasındaki sorumluluklar

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/37248 Esas, 2014/247 Karar ve 16.01.2014 tarihli kararında; özel istihdam bürosunun bordrosunda gösterilip başka bir şirkette çalışan işçinin işe iade davasında gerçek işverenin işçinin fiilen çalıştığı

Devamını Oku

Yargıtay: İhbar öneli ve yıllık izin iç içe girdiğinde usulüne uygun ihbar önelinden bahsedilemez.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2008/28965 Esas ve 2010/15749 Karar ve 02.06.2010 tarihli kararında işverenin ihbar önelli  feshinde  işçiye yıllık ücretli izin kullandırılmış olması halinde usulüne uygun ihbar öneli verildiğinden söz edilemeyeceği,

Devamını Oku

Yargıtay: Yıllık izin hakkının işverence kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturur.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/20744 Esas ve 2011/46449 Karar ve 29.11.2011 tarihli kararında yıllık izin hakkının işçiye kullandırılmaması halinde bunun işçi açısından haklı nedenle bir fesih sebebi oluşturabileceği belirtilmektedir. Kararda

Devamını Oku

Yargıtay: “Bizi mahkemeye veriyorsun ne yüzle çalışıyorsun” sözü haksız işveren feshi niteliğindedir.

Yargıtay tarafından işverence sarfedilen “çık git”, “belge imzalamazsanız işe gelmeyin” “İster çalış, ister çalışma” “Çalışacaksan çalış, çalışmayacaksan defol git” şeklinde ifadelerin işveren feshine neden olabileceği ifade edilmektedir. Yargıtay 9. Hukuk

Devamını Oku

Yargıtay: Eşin başka bir ile tayin edilmesi, işçi açısından haklı nedenle fesih sebebi oluşturmaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/23353 Esas ve 2011/38498 Karar ve 20.10.2011 tarihli kararında, eşin başka bir ile tayin olması halinde işçi tarafından yapılan feshin haklı neden arzetmediği ve tazminat talep

Devamını Oku

Torba Yasada Neden Mobbinge İlişkin Hüküm Yok?

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve birçok değişiklik getiren düzenleme 11.09.2014  tarihli resmi gazetede yayımlandı. Kanun 145 maddeden oluşuyor. Ve bir çok kanunda değişiklik öngörüyor. Ancak kanuna baktığımızda “mobbing” ilişkin

Devamını Oku

Yargıtay’dan mobbinge dair güncel bir tanım

  Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/15971 Esas 2014/19538 Karar ve 26.06.2014 tarihli kararında mobbingin unsurları ve kapsamına dair ayrıntılı bir tanım getirmiştir. Kararda mobbingin tanımı ve unsurları şu şekilde ifade

Devamını Oku

Kömür Ocağında Yaşanan İş Kazasında Kusur Tespitine Yönelik Önemli Bir Yargıtay Kararı

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas: 2009/13440 Karar: 2009/18970 İşkazası sonucu ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan peşin sermaye değerli gelirler ile yapılan ödemenin 506 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca tazmini davasının yapılan

Devamını Oku

Anayasa Mahkemesi: İşe İade Davasının 3 yıldan uzun süresi makul sürede yargılama hakkının ihlalidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR   Başvuru Numarası: 2013/772 Karar Tarihi: 7/11/2013    İKİNCİ BÖLÜM KARAR   Başkan : Alparslan ALTAN Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR     Osman

Devamını Oku

Uygulamaya Yönelik Sorularla Mobbing

1- Mobbing Nedir? Mobbing en genel anlamıyla; bir çalışana karşı işyerinde sistematik bir şekilde amir ve/veya diğer çalışanlar tarafından düşmanca veya etik dışı davranışlarda bulunulmasıdır. 2- Kanunlarımızda Mobbing Nasıl Düzenlenmektedir?

Devamını Oku

Uyuşmazlık Mahkemesi: Vakıf Üniversitesinde işten çıkarılan yardımcı doçentin davasında görevli merci “İdari Yargıdır”.

Vakıf Üniversitesinde işten çıkarılan yardımcı doçent kadrosundaki bir çalışanın işten çıkarılmasında görevli yargı merciinin “idari yargı” olduğuna dair verilen Uyuşmazlık Mahkemesi Karar özeti  aşağıda yer almaktadır. Söz konusu mahkeme kararının

Devamını Oku

Yargıtay: Kasadan avans çekme yetkisi olmadığı halde işçinin ihtiyacı nedeniyle kasadan bir miktar para alması haklı nedenle fesih sonucunu doğurur.

Yargıtay aşağıda özeti verilen kararda iş yerinde ana kasadan sorumlu olan ve avans çekme yetkisi olmayan bir çalışanın ihtiyacı nedeniyle kasadan para almasını doğruluk ve güvene aykırı fiil olarak değerlendirmiş

Devamını Oku

Uygulamaya Yönelik Sorularla İşe İade Davaları

İşe iade davalarına ilişkin olarak çoğu zaman  farklı sorularla veya doğru bilinen yanlışlarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu nedenle karşılaştığımız sorulara ilişkin kısa bilgiler vermek suretiyle işe iade davasının amaç ve

Devamını Oku