Blog

RSS

Görev Yeri Nakillerini Çalışan Kabul Etmek Zorunda mıdır?

Yazar: Av. Alper YILMAZ

05.09.2019

Çalışma koşullarında değişik getiren görev yeri nakli gibi tüm hususlar İş Kanunu 22. maddesi gereği çalışanın yazılı onayına tabidir.

Bu tür nakil işlemleri işveren tarafından yazılı olarak çalışana tebliğ edilmelidir. Tebliğ işleminden 6 işgünü içerisinde yazılı olarak kabul edilmeyen nakil vb gibi işlemler çalışanı bağlamaz. Konuya ilişkin kanun maddesine makalenin en son bölümünde yer vermekteyim.

Aşağıda yer verdiğimiz Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere görev yeri nakillerinin;

1- Objektif nedenle yapılması,

2- Nakil ihtiyacı için en uygun işçinin  nedenini somut ve ikna edici gerekçelere dayanması,

3- Sözleşmede nakle ilişkin hükmün bulunması,

4- Nakil işlemi yapılırken iş şartlarındaki esaslı değişiklik kabul edilmediği takdirde iş sözleşmesinin feshedileceği şeklinde baskı içeren değişiklik bildirimlerinin yapılmaması gerekir.

Aksi takdirde yapılan değişiklik bildirimi hukuka aykırı olacaktır.

Burada öneme belirtmek gerekir ki, yukarıdaki şartları taşımayan bir bildirimi yazılı olarak kabul etmeyen işçinin, yeni göreve başlamaması nedeniyle iş akdinin devamsızlık ve/ya görevi yapmamakta ısrar etmek nedeniyle tazminatsız olarak çıkarılması  hukuka aykırıdır. Bu şekilde yapılacak bir fesihte çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine ayrıca çalışanın işe iade davası açma hakkı saklıdır. Açılan davada ise işveren yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz hususları davada ispat etmekle mükelleftir.

XXXX

KANUN NE DİYOR?

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

Madde 22 – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

XXXX

YARGITAY NE DİYOR?

Karar 1

“Somut uyuşmazlık bakımından, davacının evinin de olduğu  Anadolu yakasındaki … kampüsünde çalışırken, Avrupa yakasında olan ve birkaç vasıta değiştirmesini gerektiren …kampüsüne nakledilmek istendiği, davacının da bu görevlendirmeyi kabul etmemesi üzerine işten çıkartıldığı, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere dosya kapsamı ile sabittir. Davalı işveren, davacı işçinin nakledilmek istendiği ……. kampüsünde çalışmasına niçin ihtiyaç duyulduğunu, bu ihtiyaç için en uygun işçinin davacı işçi olarak belirlenmesinin nedenini somut ve ikna edici biçimde ortaya koyabilmiş değildir.

Sonuç itibariyle nakil yetkisinin objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanıldığı hususu ispatlanmadan fesih geçerli kabul edilemez. Açıklanan nedenle davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/21678 E. ,  2017/14970 K. 05.10.2017 Tarihli Kararı

Karar 2

“Değişiklik feshi yapılırken iş şartlarındaki esaslı değişiklik kabul edilmediği takdirde iş sözleşmesinin feshedileceği şeklinde baskı içeren değişiklik bildirimi geçersizdir. Somut uyuşmazlıkta, işveren, davacıya açıkça değişiklik teklifini kabul etmediği takdirde iş sözleşmesinin feshedileceğini bildirmiştir. Bu değişiklik bildirimi, geçersizdir dolayısıyla bu bildirime dayanılarak yapılan feshin geçersiz olduğunun kabulüyle davanın kabulüne karar vermek gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay 9. HUKUK DAİRESİ 2015/23866 Esas, 2015/34418 Karar,  03.12.2015 Tarihli Kararı

 

 

0 - Bu yazıyı ilk beğenen sen ol!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*