Blog

RSS
l006

İş Kanunu’ndaki Doğum İzni Konusunda Önemli Değişiklik

TBMM’de 29.01.2016 günü kabul edilen 6663 sayılı Kanun ile İş Kanunu madde 74 kapsamında düzenlenen doğum izni konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda İş Kanunu madde 74 ve ilgili maddeleri kapsamında yapılan değişiklikler şu şekildedir:

1- Doğumda veya doğumdan sonra annenin ölümü halinde, doğum sonrası ücretli izin babaya kullandırılır.

2-  Ücretli analık izni son bulduktan sonra çocuğun hayatta olması şartı ile kadın işçiye talebi halinde birinci doğumda 60, ikinci doğumda 120, sonraki doğumlarda ise 180 gün süre ile haftalık çalışma süresinin yarısı  kadar ücretsiz izin verilir.  Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre üçyüzaltmış gün olarak uygulanır. Bu kapsamda kullanılan ücretsiz izinler içerisinde süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz.

  • Kadın işçi yukarıda belirtilen süre ile haftalık çalışma süresinin yarısı kadar izin kullanmak isterse, çalıştığı süreye dair ücretinİ işveren ödeyecektir.
  • Kadın işçinin yine yukarıda belirtilen sürelerde haftalık çalışma süresinin yarısı kadar olan ücretsiz izin süresince; İşsizlik Sigortası Fonundan kadın işçiye işçiye yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Bu ödenekten yararlanabilmek için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir.

3- Kadın çalışanın ücretli analık izninden sonra 6 aya kadarki ücretsiz izin hakkı da aynen devam etmektedir. Aynı zamanda, bu iznin üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verileceği de maddeye eklenmiştir.

4-  Doğuma ilişkin ücretli ve ücretsiz tüm izinler bittiğinde, ebeveynlerden birisi (anne ya da baba)  çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir.  İşçinin bu şekilde kısmi süreli çalışma talebi  işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz.

  • Bu şekilde kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir.

  • Eğer işçi kısmi süreli çalışmaya başladı ve bu şekilde çalışması nedeniyle yerine de bir personel alındı ise, işçinin  tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

  • Ebeveynlerden birisi çalışmıyor ise işçi part time süreyle çalışma hakkında faydalanamaz. Yine işçinin bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek için bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

  • Bu kapsamda hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

 

Kanun maddelerinin tam metni için bkz: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6663.html

10 - Kişi bu yazıyı beğendi!

Yorum Yaz

Please correct form

zorunlu alan*