Blog

RSS

Pandemi Fesih Yasağı Döneminde İşverenin İkale Talebini Reddeden Çalışanın Pandemi Ücretsiz İzne Çıkarılması Sözleşmenin Feshi Anlamını Taşır mı?

T.C.ANKARABÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ7.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2021/3559 KARAR NO : 2021/3385 TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ : Davacı işçi, iş sözleşmesinin haklı veya geçerli nedene dayanmaksızın feshedildiğini ileri sürerek

Devamını Oku

Uyap vatandaş portal üzerinden tebligatı okumak İtiraz/Şikayet süresini başlatır mı?

T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2021/451 KARAR NO : 2021/2171 T Ü R K M İ L L E T İ A D I

Devamını Oku

KVKK açısından işe başvuran ancak işe alınmayan adaylara ait kişisel verilerin imhası belli bir süreye tabi midir?

Bir işe genelde norm kadro/pozisyondan çok daha fazla kişi başvurmakta ancak işe alım sadece ihtiyaç duyulan pozisyon/kadro adedi kadar yapılmaktadır. Bu durumda işe alınmayan adayların cv ile kişisel verilerinin gelecekteki

Devamını Oku

İSPANYOL HUKUKUNDA UZAKTAN ÇALIŞMA

Yazar: Av. Ece Zerey* YASAL DAYANAK Ispanyolcada ‘Teletrabajo’ adini verdigimiz uzaktan çalışma sistemi her ne kadar Covid -19 krizi ile gündeme geldiyse de, önceki dönemlerde de İş Kanunu’nda düzenlenmekteydi.  Estatuto

Devamını Oku

ALMAN HUKUKUNDA UZAKTAN ÇALIŞMA

Yazarlar: Eren Beşpınar* – Hüsniye Asena Çolak** Alman mevzuatına genel olarak bakıldığında, “Tele çalışma” ve “Uzaktan çalışma” gibi ifadelerin çeşitli kanun ve yönetmeliklerde geçtiği görülmekle beraber, uzaktan çalışmaya ilişkin kapsamlı

Devamını Oku

FRANSIZ HUKUKUNDA UZAKTAN ÇALIŞMA

Yazar: İdil Yavuz*  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi nedeniyle her geçen yıl daha çok tercih edilen uzaktan çalışma günümüzde işçilerin ve toplumun salgın karşısında korunması düşünceleriyle daha da yaygınlaşmıştır. Bu

Devamını Oku

GRUNDSÄTZE DER BEITRAGSVERSCHULDUNG FÜR ERWERBSTÄTIGKEITEN IM AUSLAND

Av. Eylül Elif Yalçın (i. S. GRUNDSÄTZE DER ANERKENNUNG DER IM AUSLAND ZURÜCKGELEGTEN ARBEITSZEITEN MITTELS NACHTRÄGLICHER BEITRAGSENTRICHTUNG) Ausländische Erwerbstätigkeit wird als Erwerbstätigkeit eines türkischen Staatsbürgers außerhalb der Republik Türkei in

Devamını Oku

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Bu makale Sn. Av. Eylül Elif Yalçın tarafından yazılmıştır. Yurt dışında çalışma Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti devleti dışında herhangi bir ülkede geçen çalışmaları olarak tanımlanmaktadır[1]. Çalışmanın yabancı ülkede resmi veya

Devamını Oku

KÇÖ ve Ücretsiz İzin Döneminde Kıdem Tazminatı Talebi

Çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılması veya pandemi ücretsiz izne çıkarılması, çalışana sadece bu nedenle kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş sözleşmesini fesih hakkı vermez. Ancak iş ilişkisi sürerken; Fazla mesailerin

Devamını Oku

İşçinin İşyerindeki Etik Prosedüre Uygun Davranma Yükümlülüğü

İş ilişkisinin en önemli unsurlarından bir tanesi de, işçinin sadakat yükümlülüğüdür. Sadakat yükümlülüğü ise kaynağı doğruluk, dürüstlük, iyi niyet, ahlak, etik gibi kavramlar alır. Sadakat ve güven birbirleri ile tamamlayan

Devamını Oku

15 sene 3600 gün nedeniyle kıdem tazminatı hakkı bir kez kullanılabilecek haklardandır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2014/33390 E.  ,  2016/4940 K. 07.03.2016 tarihli kararı uyarınca Normal tahsis amaçlı emeklilik ya da yaş hariç emeklilik koşullarının oluşması halinde ayrılmalardan doğan kıdem tazminatı hakkı

Devamını Oku

The effects of foreign divorce certain decisions in Turkey

Transaction might be carried out via the consular office, as well, before proceeding with taking legal action by means of the implementation of the Regulation on Civil Registration of Judgments

Devamını Oku

Pandemi nedeniyle iş hacminin daralması geçerli fesih sebebi sayılır mı?

Covid19 pandemisi çalışma hayatını ciddi bir şekilde etkilemiştir. Bu dönemde çıkarılan 7226 ve 7244 sayılı Kanunlarla pandeminin iş hayatına etkisi önlenmeye çalışılmış; fesih yasağı, kısa çalışma, nakdi ücret desteği konularında

Devamını Oku

Kısa çalışma süresi kıdeme eklenir mi?

“Somut olayda davacı işçinin 22.12.2008-18.6.2009 tarihleri arasında Yasa’ya uygun biçimde 5 ay 27 gün kısa çalışma yaptığı ve kısa çalışma süresinin çalışılmış sayılan süre kapsamında kıdemine eklenmesi gerektiği tartışmasızdır. Dosyada

Devamını Oku

Müfettiş genel denetiminde yapılan tespitlere karşı dava açılabilir mi?

“Dairemizce daha önce genel denetim sırasında yapılan müfettiş tespitlerine karşı taraflarca dava açılamayacağı yönünde uygulama yapılmakta idi. Ancak konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bu tür tespitlere karşı da dava açılmasında hukuki

Devamını Oku

İşyeri dışında işlenen bir suçtan dolayı cezaevine giren işçinin iş sözleşmesi zorlayıcı sebep nedeniyle feshedilebilir mi?

“Davacı işçi işyeri dışında işlenen bir suç sebebiyle kesinleşen cezanın infazı için cezaevine girmiş ve bu nedenle devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmiştir. Davacı tarafından açılan bu davada ihbar

Devamını Oku

Kısa çalışma bitmesine rağmen işe gelmeyen işçinin sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir mi?

“Somut olayda, davalı işverenin Türkiye İş kurumu Genel Müdürlüğüne ekonomik kriz nedeni ile kısa çalışma talebi başvurusu üzerine, davacının da aralarında bulunduğu bir kısım işçilerin 10.03.2010-09.09.2010 dönemini kapsayacak şekilde kısa

Devamını Oku

Kısa çalışma sürecinde BES kesintisi yapılır mı?

Kısa çalışma neticesinde, işçi işyerinde hiç çalışma yapmıyorsa, ilk bir haftaki yarım ücret ödemesi hariç, kısa çalışma ödeneğinde BES kesintisi yapılmayacak ve işçinin herhangi bir BES ödemesi yapmasına gerek kalmayacaktır.

Devamını Oku

Kısa çalışma dönemi telafi çalışmasına konu yapılabilir mi?

Telafi çalışması, işçinin ücretinin tam olarak ödenmesine rağmen kanunun belirttiği nedenlerle çalışılmaması halinde uygulanır. Kısa çalışma süresinde işverence ödenen bir ücret olmadığından, kısa çalışma süresinin telafi çalışması olarak tamamlanmasının istenmesi

Devamını Oku

Sokağa çıkma yasağına denk süreler yıllık izinden düşer mi?

Yıllık izinle hafta tatili, sağlık raporu, ihbar süreleri, ulusal bayram ve genel tatil günleri iç içe geçmez. Bu günler yıllık izinden sayılmaz. Dolasıyla zorunlu neden olan sokağa çıkma yasağının yıllık

Devamını Oku

Evden çalışma kısa çalışmaya girer mi?

Evden çalışma kısa çalışma demek değildir. Evden çalışan işçi normal mesai düzeninde çalışıyor hükmündedir. Dolayısıyla evden tam süre ile çalışan işçiye ücreti isverence tam olarak ödenir. Sonradan yapılacak uygunluk denetimde

Devamını Oku

Soru: 4 aylık kıdemi bulunan ve 3 ay süre ile de kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi iş guvencesi/ise iade halkından yararlanabilir mi?

Cevap: Is kanunu 55 j maddesinde kısa çalışmanın kıdemden sayılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle kısa çalışma süresi ile birlikte 6 ayı dolduranların iş sözleşmesi feshedildiği takdirde iş güvencesi /ise iade hükümlerinden

Devamını Oku

Soru: Evden çalışmada fazla mesai olur mu?

Cevap: Işyeri dışında işverenin talimatını yerine getirmek için geçirilen süreler de çalışma saatinden sayılır. Dolaysıyla evden çalışma dahi olsa işverenin emir talimat vb taleplerinin yerine getirilmesi için geçirilen sürelerin haftalık

Devamını Oku

Soru: Ara dinlenme süresi işe geç başlama veya erken ayrılma şeklinde kullandırılabilir mi?

Cevap: Hayır. Yargıtay 9. HD. 17.11.2008 gün 2007/35281 E, 2008/30985 K sayılı kararına göre “Ara dinlenme süreleri kural olarak aralıksız olarak kullandırılır. Ara dinlenmesinin kullandırılması zorunlu ise de, bunun kullanılacağı

Devamını Oku